Regional Kulturskola i Västmanland

Webbmaster: Kella Næslund

Liten Piano

Uppdrag

Verksamheten ”Regional kulturskola i Västmanland” ingår som ett strategiskt mål i den Regionala Kulturplanen. Regional Kulturskola ska verka för länets kulturskolor, kulturskolornas länsgemensamma verksamhet och fortbildning för personal vid dessa skolor.

Organisation

Utvecklingsledare
organisatoriskt under Västerås Kulturskola, 50 % tjänst; Kella Næslund. Konsulterande projektledare, 50 % tjänst, Madelene Ulfberg.

Kulturskoleledarråd
Utvecklingsledare samt länets samtliga kulturskoleledare sammanträder varje månad för erfarenhetsutbyte, planering av gemensamma projekt samt visionsarbete. Förberedande planering inför månadsmötet görs av ett AU, bestående av tre ledare samt projektledare.

Lärarråd
Kulturskoleledarrådet planerar och genomför en till två länsstudiedagar vid terminstart, för alla länets kulturskolelärare, cirka 150 personer. Syftet är gemensam kompetens-, samarbets- samt projektutveckling.

Samverkande parter

 • Samtliga kommunala kulturskolor i Västmanland
 • Västmanlandsmusiken
 • Västmanlands teater
 • Region Västmanland
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut/SMI.
 • Riksförbundet Unga Musikanter/RUM och dess nationella festival MusikRUM.
 • Västmanlands länsbildningsförbund.

Nätverk med regelbundna träffar

 • Länets kultur- och musikskolor
 • Regionala barn- och ungkulturnätverket i Västmanland
 • Arrangörsnätverket i Västmanland
 • Västmanlandsmusiken
 • Kulturskolerådets rikskonferenser
 • Region Västmanlands konsulenter

Finansiering
Regional Kulturskola Västmanland finansieras genom regionala bidrag från Region Västmanland samt medlemsavgifter.

Kulturskola i hela landet

Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.


Målen för 2019-2022:

Målen för Regional Kulturskola Västmanland formulerades januari 2019 av kulturskoleledarrådet och innehåller följande fokusområden för den regionala samverkan.

 • Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor, samt andra aktörer inom våra fält.
 • Att oavsett var i länet eleven bor ska det finns möjlighet att ta del av det i regionen gemensamma kursutbudet.
 •  Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal.
 •  Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner,
 • Att nå nya elevgrupper.
 • Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fortsätta bredda vårt utbud.

Målen för 2015-2018 var följande:

 • Att öka samverkan mellan kulturskolorna för att bättre uppfylla brukarnas krav och förväntningar.
 • Att gemensamt stärka bland annat bild, dans, teater, drama, foto, film, litteratur, berättande och musik som uttrycksformer för barn och unga.
 • Att verka för att kulturskolorna i regionen behåller och stärker kompetensen hos lärare och övrig personal.
 • Att lyfta fram kulturskolornas roll i det demokratiska samhällsbygget.

Statistik Västmanlands läns musik- och kulturskolor: 
(Källa: Kulturskolerådet. Uppgifterna från år 2016)

Antal elevplatser i ämneskurs i länets alla kommunala musik- och kulturskolor: 5412 st.
Varav antal elevplatser musik flickor: 2062 st.
Varav antal elevplatser musik pojkar: 1468 st.
Varav antal elevplatser dans flickor: 1006 st.
Varav antal elevplatser dans pojkar: 78 st.
Varav antal elevplatser drama/teater flickor: 363 st.
Varav antal elevplatser drama/teater pojkar: 57 st.
Varav antal elevplatser bild flickor: 158 st.
Varav antal elevplatser bild pojkar: 35 st.
Varav antal elevplatser media flickor: 10 st.
Varav antal elevplatser media pojkar: 22 st.
Varav antal elevplatser annat ämne flickor: 28 st.
Varav antal elevplatser annat ämne pojkar: 38 st.


 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close