Regional Kulturskola i Västmanland

Webbmaster: Kella Næslund

Liten Piano

Västmanlands kulturskolor hade under åren 2015-2018 och har nu 2019-2022 ett samarbetsprojekt mellan länets kulturskolor och Region Västmanland (f.d. Landstinget Västmanland), kallad Regional Kulturskola i Västmanland.

Detta ingår som ett strategiskt mål i den Regionala Kulturplanen. Regional Kulturskola ska verka för länets kulturskolor, kulturskolornas länsgemensamma verksamhet och fortbildning för personal vid dessa skolor.

Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.


Målen för 2019-2022 är följande:

a, Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor, samt andra aktörer inom våra fält.
b, Att oavsett var i länet eleven bor ska det finns möjlighet att ta del av det i regionen gemensamma kursutbudet.
c, Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal.
d, Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner,
e, Att nå nya elevgrupper.
f, Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fortsätta bredda vårt utbud.


Målen för 2015-2018 var följande:

a, Att öka samverkan mellan kulturskolorna för att bättre uppfylla brukarnas krav och förväntningar.

b, Att gemensamt stärka bland annat bild, dans, teater, drama, foto, film, litteratur, berättande och musik som uttrycksformer för barn och unga.

c, Att verka för att kulturskolorna i regionen behåller och stärker kompetensen hos lärare och övrig personal.

d, Att lyfta fram kulturskolornas roll i det demokratiska samhällsbygget.


Organisation: En särskild tjänst på 50 % som utvecklingsledare för kulturskolorna i länet inrättades med start januari 2015 och ligger organisatoriskt under Västerås Kulturskola. Uppdraget för tjänsten som utvecklingsledare är att, i samverkan med konsulenterna/producenterna på Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater, Region Västmanlands (f.d. landstinget) kulturutvecklare samt länets kulturskolechefer, arbeta mot de mål som är uppsatta för den Regionala Kulturskolan i Västmanlands län. Utvecklingsledare under de två första åren var Carolina Remstam. Fr.o.m. februari 2017 är utvecklingsledaren Kella Næslund.


Statistik Västmanlands läns musik- och kulturskolor: 
(Källa: Kulturskolerådet. Uppgifterna från år 2016)

Antal elevplatser i ämneskurs i länets alla kommunala musik- och kulturskolor: 5412 st.
Varav antal elevplatser musik flickor: 2062 st.
Varav antal elevplatser musik pojkar: 1468 st.
Varav antal elevplatser dans flickor: 1006 st.
Varav antal elevplatser dans pojkar: 78 st.
Varav antal elevplatser drama/teater flickor: 363 st.
Varav antal elevplatser drama/teater pojkar: 57 st.
Varav antal elevplatser bild flickor: 158 st.
Varav antal elevplatser bild pojkar: 35 st.
Varav antal elevplatser media flickor: 10 st.
Varav antal elevplatser media pojkar: 22 st.
Varav antal elevplatser annat ämne flickor: 28 st.
Varav antal elevplatser annat ämne pojkar: 38 st.


 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close